รับสมัคร ป โท บริหาร การตลาด วันอาทิตย์ รุ่น16

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 16

รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการ MBA IT-Smart Program (Innovative Marketing) รุ่นที่ 16

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการลงทะเบียน

  • 1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
  • 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
  • 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • 6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้านามชื่อ, ชื่อ – สกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ
  • 7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
  • 8. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกการตลาด

ครอบคลุมแนวคิด Digital Marketing, Social Media Marketing, Marketing 4.0, Data Mining, Big Data และ AI (Artifical intelligence-ปัญญาประดิษฐ์) ภายใต้ 4 วิชา ด้านการตลาด ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด และการตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์

ดูรายละเอียดวิชา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- ต้องการแนวคิดทางบริหาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เข้าใจโลกธุรกิจ
- เคยผิดพลาดการลงทุน เพราะขาดมุมมองในมิติต่างๆ

โทรสอบถาม 02-310-8588

Innovative Marketing

ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing และ Digital Marketing เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวการคิดการตลาดจึงไม่สามารถหยุดนิ่ง ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

เกี่ยวกับโครงการ

กิจกรรมและการเรียน

สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ กับอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน จากหลากหลายอาชีพ หลายหลาย Generation เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

บรรยากาศห้องเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

ดูภาพเพิ่มเติม
ผลงานวิจัย ป โท MBA การตลาด

ผลงานนักศึกษา

ผลงานเผยแพร่นักศึกษาโครงการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
MBA รับปริญญา ราม

รับปริญญา

ความสำเร็จ มหาบัณฑิตโครงการฯ

ดูเพิ่มเติม

Testimonial | จากใจนักศึกษา

ปฐมนิเทศ | เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Team Learning และ Team Building เพราะการเรียนต่อ MBA ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แบ่งปันแนวคิด และความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา สามารถบรรลุการเรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาหลาย ๆ คน

ป โท การตลาด ราม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ศึกษาดูงาน | เปิดโลกทัศน์ มุมมองธุรกิจ

เสริมสร้างประสบการณ์ และแนวคิด เปิดมุมมอง การบริหารจัดการ จากบริษัทชั้นนำ สร้างโอกาสในการเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ ตลอดจนแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ วางแผนดำเนินการต่าง ๆ

ศึกษาดูงาน หนึ่งในประสบการณ์ ปริญญาโท

ปัจฉิมนิเทศ | รางวัลแห่งความสำเร็จ

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แนะแนวการสอบปากเปล่า พร้อมสร้างความสุข ความทรงจำ และมิตรภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้จดจำและเราจะคิดถึงกัน

ปัจฉิมนิเทศ เตรียมสอบปากเปล่า MBA ม.ราม

ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด

สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่
"Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program"
Innovative Marketing : Digital Marketing Trends

บทความนักศึกษา

บทความวิชาการ ทางด้านการตลาด ของนักศึกษาโครงการฯ

อยากจะเขียน อ่านเถอะ

บทความ แนวคิด Trend ด้านบริหารธุรกิจทาง การตลาด และการจัดการ

ถาม-ตอบ (FAQs)

คำถาม-คำตอบที่มักมีผู้สอบถามเป็นประจำ

ติดต่อสอบถาม

ตอบทุกข้อสงสัย ยินดีให้บริการข้อมูลค่ะ

ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ