Download ใบสมัคร PDF file DOC file
ส่งใบสมัคร Online
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (รูปภาพ) / คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (PDF) คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (รูปภาพ) / คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (PDF)
Download ใบสมัคร ( DOC file)
Download ใบสมัคร ( PDF file)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
ส่งใบสมัคร Online
เอกสารเพิ่มเติม (มีแจกให้ในวันชี้แจง, วันลงทะเบียน)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 12
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน และการเข้าสอบ (เวลาเซ็นชื่อเข้าเรียน)
ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
 
ข่าวประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลาง ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำห้องบรรยาย ณ อาคารท่าชัย (TCB) (10/02/2560)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 9-10 (15/09/2559)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 9-10 (15/09/2559)
ประกาศ กำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างตัดสูทสากลชาย/หญิงสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 (22/01/2559)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปฐมนิเทศและสัมนาวิชาการ ณ จังหวัดนครนายก ของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 (25/06/2558)
 
 
 
http://twitter.com/itsmart https://www.facebook.com/marketing.rumba
IT-Smart Page
รู้จัก ERP คืออะไร
Business Intelligence คืออะไร?
 
โครงการพิเศษ
M.B.A. for Modern Managers M.B.A. for Modern Managers Twlight M.B.A. for Modern Leaders M.B.A. for Visionary Leaders
 
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.ออมสิน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา K Bank
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.ธนชาต
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.กรุงไทย
สินเชื่อเพื่อการศึกษา CIMB Thai
สินเชื่อเพื่อการศึกษา LH Bank
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com