MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 08
ประกาศ ตารางสอบประมวลความรู้ (กรณีแก้ I) (03/04/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (19/03/59)
ประกาศ ตารางสอบประมวลความรู้ (18/11/58)
ประกาศ ตารางการบรรยายสรุป การสอบประมวลความรู้ (07/11/58)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (20/10/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (กรณีแก้ I) (31/11/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (27/09/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (11/09/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (05/08/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ (12/07/58)
ประกาศ BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (08/07/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (27/05/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชา BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ค (23/04/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชา BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (20/03/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการศึกษาดูงานตามหลักสูตร M.B.A. (07/02/58)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเสนอผลการศึกษาดูงาน (07/02/58)
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายในวันที่เข้าศึกษาดูงาน (07/02/58)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการศึกษาดูงาน (26/01/58)
ประกาศ เรื่อง หนังสือเดินทางของนักศึกษา (26/01/58)
ประกาศ การเรียนวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษา (26/01/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (26/01/58)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 4 (18/12/57)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 8 BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ(18/12/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6015 การจัดการดำเนินการ (18/12/57)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 7 BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (12/11/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (12/11/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (16/10/57)
คำอธิบายรายกระบวนวิชา RAM6000 และ RAM6003(09/10/57)
การจัดอาหารให้นักศึกษาในวิชา RAM6000 (09/10/57)
ประกาศ กำหนดสอบวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม (09/10/57)
ประกาศ ห้องสอบวิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (09/10/57)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 6 BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (09/10/57)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 5 BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (09/09/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (กรณีแก้ I) (03/09/57)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 (03/09/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (25/08/57)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 4 BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (24/07/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (16/07/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสต์ธุรกิจ (02/07/57)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 3) (11/03/57)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 (11/03/57)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 8 (ครั้งที่3) (19/02/57)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 8 (19/02/57)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 2 (BUS6001)(19/02/57)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 8 ช่วงที่ 2
(29/01/57)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหา8 ครั่งที่ 1
(09/12/56)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 8 (ช่วงที่2) (16/09/56)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 8 ช่วงที่ 1
(01/10/56)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) (18/09/56)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 8 (23/07/56)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด