MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 09
ประกาศ ตารางสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) (09/09/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กรณีแก้ I (09/09/60)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (27/06/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (27/06/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (กรณ๊แก้ I) (12/04/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (กรณีแก้ I) (02/04/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด(10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเล็คทรอนิคส์ (กรณีแก้ I) (10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (กรณีแก้ I) (10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (10/02/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (กรณีแก้ I) (10/02/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิกส์ (30/01/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (กรณีแก้ I) (30/01/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (แก้ I) (30/01/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (19/12/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (17/10/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (25/08/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (แก้ I) (25/08/59)
ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา-รายชื่อนักศึกษา วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (07/07/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (07/07/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (กรณีแก้ I) (10/06/59)
ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา-รายชื่อนักศึกษา วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (01/06/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 8 BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ(18/05/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6015 การจัดการดำเนินงาน(18/05/59)
ประกาศ เรื่อง ขอเอกสารประกอบการทำ Visa (13/05/59)
ประกาศ เกี่ยวกับวิชา RAM6003 บัณฑิตศึกษา (03/04/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 7 BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (แก้ไข) (19/03/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (19/03/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ(17/02/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 6 BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน(01/02/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (กรณีแก้ I) (28/12/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน(16/12/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 5 BUS6014 บัญชีสำหรับผู้บริหาร(16/12/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (15/11/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (กรณีแก้ I) (15/11/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 4 BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (28/10/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 (กรณีแก้ I) (28/10/58)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 (04/10/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (27/09/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 3 BUS6012 การจัดการการเงิน(27/09/58)
ประกาศ เรื่อง รับบัตรประจำตัวนักศึกษา (27/09/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (กรณีแก้ I) (11/09/58)
ประกาศ เรื่อง การจัดอาหารให้นักศึกษา (20/08/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม (20/08/58)
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลาเรียน และรายละเอียดวิชา RAM6000 และ RAM6003 (20/03/58) (Repost)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 2 BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (20/08/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 (20/08/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม (05/08/58)
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติส่วนตัวผ่านระบบ e-Graduate (05/08/58)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2 (08/07/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 1 BUS6013 การจัดการการตลาด (08/07/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 (08/07/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)
 (27/05/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม) (18/05/58)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (23/03/58)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ(20/03/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 2
(17/04/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 2) (02/04/58)
ประกาศ เรื่อง ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา เรียนวิชา BUS6000 (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติกับการเรียนการสอน และการสอบ (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้และการรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษา (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลาเรียน และรายละเอียดวิชา RAM6000 และ RAM6003 (20/03/58)
เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข. (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่งที่จะได้รับ (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 9 (20/03/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 ช่วงที่ 1
(20/02/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 1) (03/02/58)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 9 (28/11/57)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด