MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 10
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (27/10/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (กรณีแก้ I)(24/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ(19/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเล็คทรอนิคส์ (กรณีแก้ I)(19/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การตลาดเชิงบูรณาการ (กรณีแก้ I)(19/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด(30/06/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเล็คทรอนิคส์(29/05/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การตลาดเชิงบูรณาการ(03/04/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค(10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (กรณีแก้ I)(10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (กรณีแก้ I)(10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (28/12/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (15/11/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (12/09/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6015 การจัดการดำเนินงาน (25/08/59)
ประกาศ เรื่อง เกี่ยวกับวิชา RAM6000 (07/07/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (07/07/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (25/05/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 5 BUS6015 การจัดการดำเนินงาน (25/05/59)
ประกาศ เรื่อง ขอเอกสารประกอบการทำ Visa (13/05/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ(29/04/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (03/04/59)
ประกาศ ให้นักศึกษากรอกทะเบียนประวัติส่วนตัวด้วยตนเอง รุ่นที่ 10(07/03/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 3 BUS6013 การจัดการการตลาด(07/03/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 2 BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ(01/02/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (28/12/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 10 (เพิ่มเติม)
(21/12/58)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 1 BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (15/12/58)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (15/12/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 3) (09/12/58)
ประกาศ ห้องสอบวิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ(18/11/58)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 10 (รอบเพิ่มเติม) (18/11/58)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (26/10/58)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ(26/10/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 10
(26/10/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 2) (02/10/58)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 10 (20/08/58)
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่งที่จะได้รับ (20/08/58)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 10 ช่วงที่ 2 (05/08/58)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รุ่นที่ 9 (ครั้งที่ 1) (05/08/58)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 10 (08/05/58)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด