MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 11
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ วิชาแกน (กรณีแก้ I) (ข้อเขียน) (03/09/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (03/09/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (22/05/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (กรณีแก้ I) (22/05/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7309 การตลาดทางตรงและตลาดอีเลคทรอนิกส์ (18/04/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (24/03/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (08/03/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (26/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (กรณีแก้ I) (14/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา RAM6003 บัณฑฺิตศึกษา(17/12/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรณีแก้ I)(17/12/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม(27/10/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ(05/10/60)
ประกาศ เรื่องการเรียนวิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ(22/08/60)
ประกาศ เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน(22/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์(22/08/60)
ประกาศ ตารางเรียนวิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม(19/08/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(13/07/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน(21/05/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (กรณีแก้ I)(21/05/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร (กรณีแก้ I) (12/04/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร(03/04/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (กรณีแก้ I)(10/03/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร (28/02/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (กรณีแก้ I) (30/01/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (09/01/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด(20/10/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (12/09/59)
ประกาศ ตารางเรียนวิชาที่ 1 BUS6013 การจัดการการตลาด (25/08/58)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) (18/08/59)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (14/08/59)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) (08/04/59)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (07/07/59)
ประกาศ ตารางเรียนปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ(10/06/59)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 11 (ช่วงที่ 2) (10/06/59)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 2) (01/06/59)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 11 (ช่วงที่ 1) (01/06/59)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) (03/04/59)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 11 (07/03/59)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 11 (12/02/59)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด