MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 12
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (16/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (กรณีแก้ I) (16/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (23/11/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (05/10/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (24/08/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 2 BUS6012 การจัดการการเงิน(19/08/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 1 BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ(27/06/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (27/06/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (21/05/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (19/02/60)
รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นทื่ 12 (19/02/60)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 2) (20/04/60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 2) (03/04/60)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 1) (17/02/60)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 2) (15/02/60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) (02/02/60)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 12 (20/10/59)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด