MBA Marketing

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สำหรับ รุ่นที่ 12
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) กรณีแก้ I (24/07/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) (27/06/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (26/03/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (กรณีแก้ I) (06/03/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7039 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์(10/02/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ(06/01/62)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (กรณีแก้ I) (26/10/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (กรณีแก้ I) (07/10/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (07/10/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ (30/08/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6016 วิธีวิจัยทางธุรกิจ (13/07/61)
ประกาศ เรื่อง การเรียน BUS7096 การค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ที่ปรึกษา (24/05/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6015 การจัดการการดำเนินงาน (04/05/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (12/04/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (08/03/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม (02/02/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6013 การจัดการการตลาด (16/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (กรณีแก้ I) (16/01/61)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน (23/11/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (05/10/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน (24/08/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 2 BUS6012 การจัดการการเงิน(19/08/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย วิชาที่ 1 BUS6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ(27/06/60)
ประกาศ ผลสอบ วิชา BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (27/06/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 2 BUS6001 การบัญชีการเงิน (21/05/60)
ประกาศ ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (19/02/60)
รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นทื่ 12 (19/02/60)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 2) (20/04/60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 2) (03/04/60)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 1) (17/02/60)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 12 (ช่วงที่ 2) (15/02/60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ช่วงที่ 1) (02/02/60)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 12 (20/10/59)
ประกาศ เรื่องสถานที่ติดต่อสำหรับนักศึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ

โทรศัพท์ 02-310-8588
หรือ08-7591-1401

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น.
ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด