ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   4 คน

 
รายชื่อวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต)
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM 6003 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS 6001 การบัญชีการเงิน
 
3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ข จำนวน วิชา 24 หน่วยกิต
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 หน่วยกิต
   
4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 12 หน่วยกิต
BUS 7300 การบริหารตราสินค้า 3 หน่วยกิต
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
BUS 7302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3 หน่วยกิต
BUS 7303 ช่องทางการตลาดและการจัดการโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 7306 การวิจัยการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 7307 การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
BUS 7308 การขายและการจัดการการขาย 3 หน่วยกิต
BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. นักศึกษาจะต้องเลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
2. วิชาใดอยู่ในกลุ่มวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
 
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
 
6. การสอบประมวลความรู้
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้
 
 
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com