MBA การตลาด

ชื่อหลักสูตร

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for IT-Smart Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration

ชื่อและอักษรย่อปริญญา

สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 13 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A.
**ใน Transcript ระบุเอกวิชาการตลาด**
(สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 11-12) หลักสูตรปรับปรุง 2555
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A. (Marketing)

ลักษณะโครงการ

  • เป็นโครงการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ
  • หน่วยงานที่รับผิดชอบ - สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เปิดดำเนินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป

เหตุผล และวัตถุประสงค์

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ กำลังตื่นตัวและแข่งขันกันมากในทางเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่มีการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ การประกอบธุรกิจและการลงทุน ทั้งในด้าน อุตสาหกรรม การส่งออก และการตลาด จำเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีต่างๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านวิชาการ และการเปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่สังคม เพื่อให้ทันกับความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีนโยบาย โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ ผู้ประกอบยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีความคล่องตัว และสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน และอนาคต

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับทิศทางของการพัฒนาประเทศ และมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

3. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการทางสังคมในด้านวิชาการระดับสูง ในรูปของการวิจัยหรือการจัดทำโครงการ ส่งเสริมงานวิชาการ ตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อความเจริญของโลก ธุรกิจปัจจุบัน