MBA for IT-Smart Program

 

ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)


รุ่น 11/1 กลุ่มวันเสาร์

รุ่น 11/2 กลุ่มวันอาทิตย์

รุ่น 9 (ฝากสอบ)

โครงการ Smart Managers (ฝากสอบ)

รุ่น 11/1 กลุ่มวันเสาร์

 
 

รุ่น 11/2 กลุ่มวันอาทิตย์

 

รุ่น 9 (ฝากสอบ)

 

โครงการ SMart MANAGERS (ฝากสอบ)