MBA for IT-Smart Program

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท

Download ใบสมัคร PDF file DOC file
ส่งใบสมัคร Online
 

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --

 
กรณีผู้สมัครไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่โครงการกำหนด สามารถติดต่อเพื่อขอรับการสัมภาษณ์ล่วงหน้า
โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401
 
Download ใบสมัคร PDF file DOC file
 
ส่งใบสมัคร Online
 

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --

 
กรณีผู้สมัครไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่โครงการกำหนด สามารถติดต่อเพื่อขอรับการสัมภาษณ์ล่วงหน้า
โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401