MBA for IT-Smart Program

 

ผลสอบ วิชา BUS6012 การจัดการการเงิน


รุ่น 12/1 กลุ่มวันอาทิตย์

รุ่น 12/2 กลุ่มภาคค่ำ (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)

นักศึกษาฝากเรียน VL

รุ่น 12/1 กลุ่มวันอาทิตย์

 
 

นักศึกษาฝากเรียน VL

รุ่น 12/2 กลุ่มภาคค่ำ (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)