MBA for IT-Smart Program

 

ผลสอบ วิชา BUS7096 การค้นคว้าอิสระ


รุ่น 12/1 กลุ่มวันอาทิตย์

รุ่น 12/2 กลุ่มภาคค่ำ (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)

สำหรับนักศึกษาฝากเรียน

รุ่น 12/1 กลุ่มวันอาทิตย์

 
 

รุ่น 12/2 กลุ่มภาคค่ำ (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)

 

สำหรับนักศึกษาฝากเรียน