MBA for IT-Smart Program

 

ผลสอบ วิชา BUS7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)


รุ่น 12 กลุ่มภาคค่ำ

รุ่น 12 กลุ่มวันอาทิตย์

รุ่น 9 (ฝากสอบ)

รุ่น 11 (ฝากสอบ)

รุ่น 12 กลุ่มภาคค่ำ

 
 

รุ่น 12 กลุ่มวันอาทิตย์

 

รุ่น 9 (ฝากสอบ)

 

รุ่น 11 (ฝากสอบ)