MBA for IT-Smart Program

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ 2)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ online
 
รายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการฯ
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
  1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
 
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ online
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
  1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
6. ค่าสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา 700 บาท/หรือหลักฐานการชำระเงิน
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)