MBA for IT-Smart Program

ตารางเรียนวิชา BUS6001 การบัญชีการเงิน


ตารางบรรยาย รุ่น 12/1 เรียนวันอาทิตย์ทั้งวัน

ตารางบรรยาย รุ่น 12/2 เรียนวันอังคาร-พุธ-พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)

 
 

รุ่น 12/1 กลุ่มวันอาทิตย์

 
 

รุ่น 12/2 กลุ่มภาคค่ำ (อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี)