MBA for IT-Smart Program

ประกาศ เรื่องเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (17/04/61)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ นักศีกษารุ่นที่ 13

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (สำรอง) โครงการจะติดต่อกลับตามลำดับรายชื่อ

 
สำหรับช่องทางประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม สำหรับ นศ IT-Smart รุ่นที่ 13

Facebook
https://www.facebook.com/groups/itsmart13/
 

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(IT-Smart Program) รุ่นที่ 13

 
เอกสารเพิ่มเติม (มีแจกให้ในวันชี้แจง, วันลงทะเบียน)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 13
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน และการเข้าสอบ (เวลาเซ็นชื่อเข้าเรียน)
ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้ และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 13

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (สำรอง) โดยจะมีการเรียกลงทะเบียนตามลำดับจากโครงการ
 
 
เอกสารเพิ่มเติม (มีแจกให้ในวันชี้แจง, วันลงทะเบียน)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 13
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน และการเข้าสอบ (เวลาเซ็นชื่อเข้าเรียน)
ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้ และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6001 การบัญชีการเงิน