MBA for IT-Smart Program

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการฯ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ online
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน
 
รายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการฯ
Click เพื่อ Download รายชื่อผู้สมัครผ่านโครงการ (PDF File)
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
  1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
สถานที่ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 702 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน
 
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ online
Click เพื่อ Download
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ Online (PDF File)
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
  1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. ค่าสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา 800 บาท/หรือหลักฐานการชำระเงิน กรณีชำระเงินที่ TMB แล้ว
สถานที่ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 702 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ และการแต่งกาย 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน
Click เพื่อ Download
รายชื่อผู้สมัครผ่านระบบ Online (PDF File)
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
  1. บัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. ค่าสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา 800 บาท/หรือหลักฐานการชำระเงิน กรณีชำระเงินที่ TMB แล้ว
สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)