MBA for IT-Smart Program

รายละเอียดสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 14

>
เอกสารเพิ่มเติม (มีแจกให้ในวันชี้แจง, วันลงทะเบียน)
   
ประกาศ เรื่อง ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และประชุมชี้แจง
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 14
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน และการเข้าสอบ (เวลาเซ็นชื่อเข้าเรียน)
ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้ และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
 
สำหรับช่องทางประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม สำหรับ นศ IT-Smart รุ่นที่ 14

Facebook
https://www.facebook.com/groups/itsmart14/

ประกาศ เรื่อง ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และประชุมชี้แจง

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 14

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ

เรื่อง วัน-เวลา การเรียน M.B.A.

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน M.B.A.

ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง

เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้
และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้

สำหรับช่องทางประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม สำหรับ นศ IT-Smart รุ่นที่ 14

Facebook
https://www.facebook.com/groups/itsmart14/
เอกสารเพิ่มเติม (มีแจกให้ในวันชี้แจง, วันลงทะเบียน)
   
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 14
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง รายกระบวนวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง วัน-เวลา การเรียน
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเรียนการสอน และการเข้าสอบ (เวลาเซ็นชื่อเข้าเรียน)
ประกาศ เรื่อง อาหารว่าง
ประกาศ เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้ และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
ตารางบรรยาย ปรับพื้นวิชาที่ 1 BUS6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ