MBA for IT-Smart Program

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท

ส่งใบสมัคร Online

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

Download ใบสมัคร PDF file DOC file
 
ส่งใบสมัคร Online
 

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --

 
Download ใบสมัคร PDF file DOC file
 
ส่งใบสมัคร Online
 
 

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ปริญญาโท การตลาด  
คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (PDF) คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย (PDF)  
Download ใบสมัคร ( DOC file)
Download ใบสมัคร ( PDF file)
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6. ค่าสมัคร 800 บาท