ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   1 คน

 
ระบบการศึกษา การวัดผล
วัน-เวลาเรียน

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A. for IT-Smart Program) ดำเนินการสอนแบบ Block Course โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนคราวละ 1 วิชาต่อเนื่องกัน จนจบหลักสูตร


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ หรือวันอังคาร-พฤหสบดี (ภาคค่ำ) (รุ่นที่ 12) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเฉพาะวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.30 น.

ศึกษาเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ทั้งวัน(รุ่นที่ 11) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.30 น.
กลุ่มที่ 2 ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.30 น.

ศึกษาเฉพาะวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี (รุ่นที่ 10) ดังนี้
เวลา 18.00 - 21.30 น.


ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 9) ดังนี้
เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 21.30 น.


ศึกษาเฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (รุ่นที่ 8) ดังนี้
เวลา 18.00 - 21.00 น.

ศึกษาเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 7) ดังนี้
วันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.


นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องมีเวลาเข้าเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รุ่นที่ 12)

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 12 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 130,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2560 20,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมมีนาคม 2561 15,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561 10,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกันยายน 2561 5,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 12 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 175,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2560 20,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2561 15,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 15,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมมีนาคม 2561 15,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561 15,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกันยายน 2561 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 12
รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 195,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 25,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2560 20,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนธันวาคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2561 15,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 15,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมมีนาคม 2561 15,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 แจ้งให้ทราบภายหลัง 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561 15,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกันยายน 2561 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รุ่นที่ 11)

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 11 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 175,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมสิงหาคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2560 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 11
รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 195,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2559 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2560 25,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2560 10,000 บาท
งวดที่ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 10,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนมสิงหาคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2560 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รุ่นที่ 10)

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 10 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 175,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2559 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2559 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมกราคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนเมษายน 2560 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 10 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 195,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2559 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนเมษายน 2559 25,000 บาท
งวดที่ 4/1 เดือนกรกฏาคม 2559 25,000 บาท
งวดที่ 4/2 แจ้งให้ทราบภายหลัง 20,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนตุลาคม 2559 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนมกราคม 2560 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนเมษายน 2560 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (รุ่นที่ 9)

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 9 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 175,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกรกฏาคม 2558 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2558 25,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2559 25,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2559 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2559 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนตุลาคม 2559 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 9 รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 195,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 35,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนกรกฏาคม 2558 30,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนตุลาคม 2558 25,000 บาท
งวดที่ 4/1 เดือนมกราคม 2559 25,000 บาท
งวดที่ 4/2 แจ้งให้ทราบภายหลัง 20,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนเมษายน 2559 20,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนกรกฏาคม 2559 20,000 บาท
งวดที่ 7/1 เดือนตุลาคม 2559 15,000 บาท
งวดที่ 7/2 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
วิธีการวัดผล และการการคำนวนผลการศึกษา
วิธีการวัดผล
 1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ โดยจัดให้มีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา หรือ อาจใช้วิธีการวัดผลโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน
 2. การวัดผลและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนนดังนี้
อักษรระดับคะแนน ค่าอักษรระดับคะแนน
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
F 0.00

สัญลักษณ์

ความหมาย

S ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ (satisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดระดับคะแนน
U ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิด ระดับคะแนน การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นอักษรระดับคะแนน F ทันที
AU ผู้ร่วมฟัง (auditor) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
X ยังไม่ได้รับผล (no report) ใช้ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียน
W การบอกเลิก (withdrawal) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การคำนวนผลการศึกษา
 1. ถ้านักศึกษาสอบได้ผลการศึกษาอักษรระดับคะแนน D, F หรือได้ U ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำ
 2. นักศึกษาต้องได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C - หากต่ำกว่าต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่
 3. การนับหน่วยกิตสะสม
กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C และ C- จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมอีกไม่ได้

ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสม เฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น

มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและอักษรระดับคะแนน ของกระบวนวิชาทั้งหมด ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง

การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าอักษรระดับคะแนนทุกกระบวนวิชา มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ

การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง

การสำเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเมื่อ
 1. สอบวิชาปรับพื้นฐานได้สัญลักษณ์ " S "
 2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
 3. มีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 4. สอบประมวลความรอบรู้ให้ได้สัญลักษณ์ " S " นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรู้ได้สองครั้งเพื่อแก้ตัวสำหรับวิชาที่ยังไม่ผ่าน ในขณะที่ยังผ่านไม่หมดในครั้งแรกได้สัญลักษณ์ I
 5. ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com