นำเสนอบทความ

นำเสนอบทความ

นำเสนอผลงานวิจัย รุ่นที่ 16

การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงาน บทความ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA ปริญญาโท การตลาด โครงการ IT-Smart Program (Innovative Marketing) ม.รามคำแห

See Project

นำเสนอผลงานวิจัย รุ่นที่ 15

การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงาน บทความ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA ปริญญาโท การตลาด โครงการ IT-Smart Program (Innovative Marketing) ม.รามคำแหง

See Project

นำเสนอผลงานวิจัย รุ่นที่ 14

การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงาน บทความ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA ปริญญาโท การตลาด โครงการ IT-Smart Program (Innovative Marketing) ม.รามคำแห

See Project

นำเสนอผลงานวิจัย รุ่นที่ 13

การนำเสนอ และเผยแพร่ผลงาน บทความ งานวิจัย การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา MBA ปริญญาโท การตลาด โครงการ IT-Smart Program (Innovative Marketing) ม.รามคำแหง

See Project

ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา IT-Smart รุ่นที่ 16

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
6214193001 ภูมิ พัฒนแช่ม
การศึกษาการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจบริการดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีของกลุ่มลูกค้าองค์กร กรณีศึกษา : บริษัท ดิทิซ็ อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด การศึกษาการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจบริการดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีของกลุ่มลูกค้าองค์กร กรณีศึกษา : บริษัท ดิทิซ็ อินเตอร์เน็ทเวิร์คกิ้ง จำกัด
6214193002 ศิริพัฒน์ วงศ์มหาศิริ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจจะซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจจะซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์
6214193003 วิโรจน์ จุลกระโทก
การศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดนักเริยนในระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ การศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดนักเริยนในระดับมัธยมศึกษาของผู้ปกครองในเขตบางกะปิ
6214193004 นันทพร สินปรุ
การศึกษาการตัดสินใจซื้อโจ๊กของผู้บริโภคโจ๊กในตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาการตัดสินใจซื้อโจ๊กของผู้บริโภคโจ๊กในตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ
6214193005 รัตนาวดี หวังพิทักษ์
การศึกษาความสำคัญของการสือสารโฆษณาเชิงเนื้อหารูปภาพที่มีต่อผู้ที่บริโภคคุกกี้ การศึกษาความสำคัญของการสือสารโฆษณาเชิงเนื้อหารูปภาพที่มีต่อผู้ที่บริโภคคุกกี้
6214193006 ชญาณี เกษมพัฒนสุข
ความสัมพันธ์ระหว่างความพืงพอใจและความตั้งใจต่อสัญญาเช่า กรณีศึกษา : เกษมสขอพาร์ทเม้นห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความพืงพอใจและความตั้งใจต่อสัญญาเช่ากรณีศึกษา : เกษมสขอพาร์ทเม้นห์
6214193007 มะลิ มิตรโกสุม
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการซื้อคอนโด กรณีศึกษา : คอนโดนเสนาคิทท์ ฉลองกรุง-ลาดกระบัง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจในการซื้อคอนโด กรณีศึกษา : คอนโดนเสนาคิทท์ ฉลองกรุง-ลาดกระบัง
6214193008 กชกร สวัสดี
	ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทน หัวหน้างาน ลักษณะของงานและความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทน หัวหน้างาน ลักษณะของงานและความพึงพอใจในงาน
6214193009 ฟาริดา เสมอภพ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจซื้อชุดชั้นในสตรีแบบมีตรายี่ห้อผ่านช่องทางออนไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์การรับรู้ความเสี่ยงและความตั้งใจซื้อชุดชั้นในสตรีแบบมีตรายี่ห้อผ่านช่องทางออนไลน์
6214193010 สุรีย์พร พรหมปัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้ด้านคุณภาพ และความตั้งใจซื้อผักออร์แกนิกหรือผักเกษตรอินทรีย์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพ การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้ด้านคุณภาพ และความตั้งใจซื้อผักออร์แกนิกหรือผักเกษตรอินทรีย์
6214193011 เจษฎา อุปการ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : กลุ่มลูกค้าสนามแบดมินตันเฮาส์บางกอก (Badminton house bangkok) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ำ กรณีศึกษา : กลุ่มลูกค้าสนามแบดมินตันเฮาส์บางกอก (Badminton house bangkok)
6214193012 นภัสสร อัครพิชญธร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม Coke zero ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม Coke zero ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครล
6214193015 ณัฐพร โรจนาภรณ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งซื้อเวชภัณฑ์น้ำเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งซื้อเวชภัณฑ์น้ำเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
6214193017 จรรยา พลายระหาร
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการคลีนิคเสริมความงามครบวงจรปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการคลีนิคเสริมความงามครบวงจร
6214193018 กรณิศ ศยามล
อิทธิพลของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอิทธิพลของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214193019 เกณิกา อินธิแสน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโกคกาแฟสำเร็จรูป ประเกท 3in1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโกคกาแฟสำเร็จรูป ประเกท 3in1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6214193020 วัฒนชัย รอสมิง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทิชชูเปิยกแอลกอฮอล์ที่วางขายในร้านสะดวกซื้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทิชชูเปิยกแอลกอฮอล์ที่วางขายในร้านสะดวกซื้อภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
6214193023 เจษฎากร ปานสุวรรณ
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ สำหรับโฮมคุกคิ้ง การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ สำหรับโฮมคุกคิ้ง
6214193024 ชลิดา ไล้เลิศ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ กรณีศึกษา Application 7-Eleven TH ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ กรณีศึกษา Application 7-Eleven TH
6214193025 สุวิจักขณ์ พรหมศร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทซ์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทซ์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
6214193026 เมธินี สิงจอน
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีนักแสดงซีรี่ส์วายเป็นพรีเซนเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีนักแสดงซีรี่ส์วายเป็นพรีเซนเตอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214193027 สุภาวดี ขำมีศักดิ์
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืชของกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากพืชของกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
6214193030 ฉัตรดนัย พิมพ์พิจิตต์
ความพึงพอใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการทำนายดวงชะตาไพ่ยิปซี่ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ของคนกรุงเทพมหานคร ความพึงพอใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการทำนายดวงชะตาไพ่ยิปซี่ ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ของคนกรุงเทพมหานคร
6214193031 อัษฎา เหมือนโพธิ์ทอง
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องซาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและผู้สนใจรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องซาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าและผู้สนใจรถยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล
6214193032 ธนัญชกร สมญา
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานครการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในกรุงเทพมหานคร
6214193033 ศิรณัชพงศ์ พรมมา
การศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจซื้อสินค้กับการตลาดแบบโหนกระแส Real Time Marketingการศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจซื้อสินค้กับการตลาดแบบโหนกระแส Real Time Marketing
6214193034 ธนภัทร์ ยานเกราะโยธิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมสื่อบันเทิงออนไลน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก
ในกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมสื่อบันเทิงออนไลน์ แบบบอกรับเป็นสมาชิก ในกรุงเทพมหานคร
6214193035 ศิริยมาศ พาภักดี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
6214193036 ณภัทร ลิขิตวิเศษกุล
การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ของนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ของนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6214193037 สุรเชษฐ พุฒซ้อน
ปัจจัยประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กับสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา สถาบันกดวิซาคุมอง ของผู้ปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ปัจจัยประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 กับสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา สถาบันกดวิซาคุมอง ของผู้ปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
6214193038 ธนาธิป ตรีบวรสมบัติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Xiaomi ของคนในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Xiaomi ของคนในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
6214193039 บุษยา ธัญญพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
6214193041 ดาวโกมล เวรุริยะ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่จอดรถวัดโสธรวรารามวรวิหารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่จอดรถวัดโสธรวรารามวรวิหาร
6214193042 วันวิสาข์ นาคสวัสดิ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโฆษณา Google Ads ของผู้ประกอบการใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโฆษณา Google Ads ของผู้ประกอบการใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
6214193044 ภัทริดา ทับทิมไทย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพท์ยี่ห้อ CASETIFY ทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคสโทรศัพท์ยี่ห้อ CASETIFY ทางออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
6214193045 ชีวา ทวีสิงห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่มคน Gener ration Yในเขตตอนเมือง-สายไหมปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่มคน Gener ration Yในเขตตอนเมือง-สายไหม
6214193046 สุเมธ ปุยนุ่น
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลตัวการตัดสินใจใช้บริการคอมมูทิตี้มอลส์ กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเมโทรทาวน์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลตัวการตัดสินใจใช้บริการคอมมูทิตี้มอลส์ กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเมโทรทาวน์
6214193047 ถิรพัฒน์ รักษาแก้ว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่มีส่วนกลางของผู้บริโกคในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลตำบลบางม่วง อำเกอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่มีส่วนกลางของผู้บริโกคในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลตำบลบางม่วง อำเกอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
6214193049 มัชฌิมา นิ้วกลม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแอปพลิเคชันและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา แอปพลิเคชัน SCB EASY การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของแอปพลิเคชันและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา แอปพลิเคชัน SCB EASY
6214193050 นันทศักดิ์ กฤชธนากร
การศึกษาการตัดสินใจซื้อแพ็จเกจอุปกรณ์เสริมเพื่อการป้องกันพัสดุในการส่งสินค้า การศึกษาการตัดสินใจซื้อแพ็จเกจอุปกรณ์เสริมเพื่อการป้องกันพัสดุในการส่งสินค้า
6214193051 ปวีณ พิมาน
ผลกระทบของความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อยหน่าย ในการทำงานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workersผลกระทบของความเครียดจากความรู้สึกร่วมในเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจต่อความเหนื่อยหน่าย ในการทำงานของบุคลากรสายอาชีพ Social Workers
6214193052 พัทธ์ธีรตา นิธินันท์ฐากุล
การศึกษาการตัดสินใจซื้อแพคเกจงานแต่งงาน กรณีศึกษา: ร้าน VIVA GARDEN WEDDINGการศึกษาการตัดสินใจซื้อแพคเกจงานแต่งงาน กรณีศึกษา: ร้าน VIVA GARDEN WEDDING
6214193053 ภัทริฐา สอนซื่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจต่อสัญญาเช่า กรณีศึกษา: คอนโดฌ็องเซลิเช่ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและความตั้งใจต่อสัญญาเช่า กรณีศึกษา: คอนโดฌ็องเซลิเช่
6214193054 สิตารวีร์ นิธินันท์ฐากุล
การศึกษาการตัดสินใจเลือกพักที่พักประเภทริสอร์ในบางแสน จังหวัดซลบุรีการศึกษาการตัดสินใจเลือกพักที่พักประเภทริสอร์ในบางแสน จังหวัดซลบุรี
6214193056 ธนกฤต จิตต์สุพร
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการรับชมสื่อและการมีส่วนร่วมของผู้ชมสตรีมเกมส์ออนไลน์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการรับชมสื่อและการมีส่วนร่วมของผู้ชมสตรีมเกมส์ออนไลน์
6214193057 ขวัญรัตน์ ลีละเศรษฐกุล
การศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตการศึกษาการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรณีศึกษา : บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
6214193058 นิกข์ เรี่ยมทอง
การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มในรูปแบบแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน (Subscription Coffeo) ของลูกค้าทรูดอฟฟี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มในรูปแบบแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน (Subscription Coffeo) ของลูกค้าทรูดอฟฟี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6214193059 ประวีณ ศรียันต์
การศึกษาการตัดสินใจซื้อโช้คอัพ KYB ของผู้แทนจำหน่าย ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษาการตัดสินใจซื้อโช้คอัพ KYB ของผู้แทนจำหน่าย ในเขตกรุงเทพมหานคร
6214193060 นีระนุช หมายยอดกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในตราสินค้าคุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา : ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊วความสัมพันธ์ระหว่างความภักดีในตราสินค้าคุณค่าตราสินค้าและความตั้งใจซื้อซ้ำ กรณีศึกษา : ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว
6214193061 ภัทรชนน จันทะ
การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นลามิเนตของผู้ออกแบบการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้แผ่นลามิเนตของผู้ออกแบบ
6214193062 พิมพิศา หมู่ดวง
การศึกษาการตัตสินใจซื้อคอร์สเรียนการตลาตบนเฟสบุ๊ค กรณีศึกษา : บริษัท บลิชเทศ จำกัดการศึกษาการตัตสินใจซื้อคอร์สเรียนการตลาตบนเฟสบุ๊ค กรณีศึกษา : บริษัท บลิชเทศ จำกัด
6214193068 ยุวนุช ชัยประเสริฐ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าของบริษัท TSLปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นำเข้าของบริษัท TSL
6214193069 พัชญ์ทิชา มีชัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อกระบนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าบริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ส่งผลต่อกระบนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าบริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6214193070 ณฐมน สมสุข
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร
6214193072 นภัสภรณ์ เพชรสงคราม
ส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการของร้านค้ายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบสราชธานี ส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บริการของร้านค้ายายนิวนัท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบสราชธานี
6214193073 วราลักษณ์ สุริยะรุ่งอรุณ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเฟซบุ๊กเฟนเพจมหิดลแชนแนลที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานกรความพึงพอใจในการให้บริการของเฟซบุ๊กเฟนเพจมหิดลแชนแนลที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานกร
ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาฝากเรียน
5914193192 ชลภัทร มาเนียม
การศึกษาการตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล( บ้านขนาดมาตรฐานไม่เกิน 400 ตรม.) การศึกษาการตัดสินใจเลือกสร้างบ้านกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล( บ้านขนาดมาตรฐานไม่เกิน 400 ตรม.)
6114193053 ปทุมรัตน์ คำบุศย์
การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทในขตกรุงเทพมหานคร การตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทในขตกรุงเทพมหานคร

ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา IT-Smart รุ่นที่ 15

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
6214190001 ปิยฉัตร ศรีสะอาด
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เว็บไซต์ Minimex.com (บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา เว็บไซต์ Minimex.com (บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด)
6214190002 นริศา ชุ่มอินจักร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน กรณีศึกษาแบรนด์ OPPO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190003 นิติกรณ์ ดวงสุวรรณ
ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6214190004 นิศาชล ปูคำ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
6214190005 อมรเทพ ทองดี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคารประเภทศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคารประเภทศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190006 ศรุตา วารายานนท์
ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ฟังชันไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่เมืองทองธานี ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้ฟังชันไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เคพลัส ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่เมืองทองธานี
6214190007 วุฒิชัย พิพิธเมธีร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สำนักงานกฎหมายวุฒิชัย อินเตอร์ลอว์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ สำนักงานกฎหมายวุฒิชัย อินเตอร์ลอว์
6214190008 พิชชาภัสร์ พณิชพัชรพงศ์
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190009 ญาดา อุ่นวัฒนนุกุล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
6214190011 ศุภานัน สืบกินร
ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการและลักษณะของผู้ตัดสินใจกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการและลักษณะของผู้ตัดสินใจกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา เอบีซี เนิสซิ่ง โฮม
6214190012 ศรสวรรค์ ฉันทะประเสริฐ์
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยาในร้านขายยาแผนปัจจุบันของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6214190013 นฤมล พสุนธรากาญจน์
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ผ่าน Facebook Live ของผู้บริโภค Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6214190014 เลิศขวัญ นาวารัตน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
6214190016 สิริอาภรณ์ เอ้โถ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าประเภทครีมซองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190017 กัญยาณี ซาลีม
การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครการศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
6214190018 ปัทมพร คิ้วเที่ยง
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งผ่านทางแอปพลิเคชั่น Spotify
6214190019 อาทิตย์ ปราณประดิษฐ์
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจทดแทนเนื้อสัตว์ของผู้บริโภคอาหารเจและมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจทดแทนเนื้อสัตว์ของผู้บริโภคอาหารเจและมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190020 พงศ์ภัทร นมะภัทร
ส่วนผสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ (Broker) ในการลงทุนซื้อขายหุ้นสามัญของนักลงทุน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนผสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการ บริษัทหลักทรัพย์ หรือ โบรกเกอร์ (Broker) ในการลงทุนซื้อขายหุ้นสามัญของนักลงทุน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6214190021 ฐิตาภรณ์ แสงอรัญ
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Care Product) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Care Product) ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190022 ศุภิสราภา วรเมท
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้ฟอกอากาศในร่มออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อต้นไม้ฟอกอากาศในร่มออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190023 รวีวรรณ ศรีเกิด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6214190025 อินทุกานต์ หมอกขาว
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทชลบุรีฟอร์คลิฟท์ เอเชียจำกัด ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัทชลบุรีฟอร์คลิฟท์ เอเชียจำกัด
ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาฝากเรียน
6114173041 เมฆินทร์ สุรเมฆินทร์
การเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครการค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร การเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ ของผู้หญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครการค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา IT-Smart รุ่นที่ 14

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
6114193001 กุลิสรา ละออพันธุ์สกุล
ปัจจัยในการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีผลต่อการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยในการเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีผลต่อการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193002 ณชากุญ ญาณ์ภคณัฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร
6114193006 ปราญชลี แจ้งสุข
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการเจาะข่าวเด็ดทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 29 ของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมรายการเจาะข่าวเด็ดทางสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน 29 ของผู้ชมในพื้นที่กทม.และปริมณฑล
6114193007 เพชรวลัย พิชิตกุล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก Shong Cha Brown Sugar สาขา ลาดพร้าว 15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก Shong Cha Brown Sugar สาขา ลาดพร้าว 15
6114193008 นภสร ศรีแก้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193009 จุฑามาศ วิเศษพุทธศาสน์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193010 สมประสงค์ คงจันทร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193011 จิราภา หมั่นจำรูญ
ความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทเร่งรัดหนี้สิน เสรีมะวา จำกัด ความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทเร่งรัดหนี้สิน เสรีมะวา จำกัด
6114193012 สายพิน วัฒนะลีลากุล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า จากศูนย์มาสด้าวงเวียนพระราม 5 ของประชากร ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า จากศูนย์มาสด้าวงเวียนพระราม 5 ของประชากร ในเขตจังหวัดนนทบุรี
6114193013 อภิชญา คงเกิดลาภ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านคาเฟ่ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193014 สุทัตตา ธรรมชาติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตบางกะปิ
6114193015 เบญจวรรณ สุทธินิยม
ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเป็ดสด กรณีศึกษา บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเป็ดสด กรณีศึกษา บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
6114193016 อคร บุญจินดาวงค์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัย
ของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
6114193017 กัญธีรรัฐ คชาบาล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน ฟู้ดแพนด้า ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดจันทบุรีในยุคโควิด–19 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด7P’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน ฟู้ดแพนด้า ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดจันทบุรีในยุคโควิด–19
6114193018 อัครพันธ์ ธีระกูล
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193019 ฉัตรเพชร บุญมาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของลูกค้าเอไอเอ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพของลูกค้าเอไอเอ ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193020 กำปั่นทอง พัฒนกุล
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193021 มงคลสวัสดิ์ ธนภัทราวงศ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในเกมมือถือของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร< ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในเกมมือถือของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193022 นิรมล มะลิซ้อน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้าของผู้บริโภค กลุ่มนักศึกษาต่อตราสินค้ายูนิโคล่ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้าของผู้บริโภค กลุ่มนักศึกษาต่อตราสินค้ายูนิโคล่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193023 กรรัตน์ ด้วงนคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจเลือกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบริการน้ำมันปั๊ม ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจเลือกซื้อกาแฟคาเฟ่ อเมซอน นอกสถานีบริการน้ำมันปั๊ม ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193026 อัสมาภรณ์ ตั้งสายัณห์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้สถานีบริการนํ้ามันของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าใช้สถานีบริการนํ้ามันของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
6114193027 อาทิมา อินทรโชติ
จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในจังหวัดนนทบุรี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในจังหวัดนนทบุรี
6114193028 ธัญญลักษณ์ ภาคสุชน
พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจังหวัดนนทบุรี พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ร้านอาหารไทยช่อผกา สาขากรุงเทพมหานคร และสาขาจังหวัดนนทบุรี
6114193029 ภัทร จุฑามณีพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการจองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการจองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์
6114193030 ชลากร อุดมอุกฤษฎ์
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งเอกชน ของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ช ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งเอกชน ของกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ช ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193031 ภัณฑิรา พวงพัตร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สำหรับผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193032 ณฌา กุลนิติ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193033 ทัศณีย์ สมิตะมาน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร สำหรับผู้สูงอายุโครงการศุภาลัย จังหวัดระยอง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร สำหรับผู้สูงอายุโครงการศุภาลัย จังหวัดระยอง
6114193034 ธนัต ปฐมพงษ์พิพัฒน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ย่านบางแค กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้า ย่านบางแค กรุงเทพมหานคร
6114193036 ปัญญาภรณ์ ทองน้อย
ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มสุราสีของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
6114193039 อนิตา วาดวงศ์
การยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติต่อการใช้บริการ Application True money wallet ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร การยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติต่อการใช้บริการ Application True money wallet ของผู้บริโภคกลุ่ม Gen X ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193040 ฐิตินันทา คล้ายสังข์
ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกพัก Hostel ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยววัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการตัดสินใจเลือกพัก Hostel ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยววัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193041 จีรวัฒน์ คงธรรมถาวร
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์ตราสินค้า และความจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ Apple Watch ของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193042 กิตติพัฒน์ พลทำ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันขนส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันขนส่งอาหาร ของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193043 วัชรินทร์ วรรณศิริ
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อรองเท้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเพศหญิงวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193046 นพรัตน์ สะสีสังข์
ทัศนคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193047 สิริประภา สุวรรณศักดิ์
คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ Xiaomi (เสียวหมี่) ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ Xiaomi (เสียวหมี่) ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193048 ภัททิยา หวังพิทักษ์วงศ์
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจสมัครใช้บริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการตัดสินใจสมัครใช้บริการ Netflix บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193049 จรัสพรรณ แก้วมี
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟ All Café ในเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของร้านกาแฟ All Café ในเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ของผู้บริโภคกลุ่มนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193050 วารี ผลจันทร์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความภักดีต่อตราสินค้าชานมไข่มุก Fire Tiger ของ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและความภักดีต่อตราสินค้าชานมไข่มุก Fire Tiger ของ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
6114193051 จตุรพร เกิดแย้ม
ทัศนคติและการตัดสินใจสมัครใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ของ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการตัดสินใจสมัครใช้บริการ YOUTUBE PREMIUM ของ ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาฝากเรียน
5914173006 สุรสิทธิ์ เจริญยุทธ
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มี อิทธิพลต่อการ
ตระหนักรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษัท ไทยจีแอลจากัด กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่มี อิทธิพลต่อการ ตระหนักรู้ต่อการขายสัญญาบริการหลังการขาย บริษัท ไทยจีแอลจากัด

ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษา IT-Smart รุ่นที่ 13

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล
6014193003 สุภาวดี เหลืองสอาด
การศึกษาการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร การศึกษาการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
6014193004 กัญณัฏฐ์ ช่างเก็บ
การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในแขวงหัวหมาก การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในแขวงหัวหมาก
6014193005 สุดารัตน์ บุษบงค์
การตัดสินใจซื้อขนมอาลัวเพื่อเป็นของขวัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การตัดสินใจซื้อขนมอาลัวเพื่อเป็นของขวัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6014193006 ภาณุมาศ หาญประยงค์
การศึกษาการซื้อภาพวาดเป็นของขวัญผ่านทางออนไลน์ การศึกษาการซื้อภาพวาดเป็นของขวัญผ่านทางออนไลน์
6014193007 ภัทริน เหล่าสิม
การศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อแฟชั่นผู้หญิงค้าส่งในตลาดโบ๊เบ๊ การศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อแฟชั่นผู้หญิงค้าส่งในตลาดโบ๊เบ๊
6014193008 ปสุตา สังขพันธ์
การศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ การศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อพิมพ์ธรรมชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
6014193009 ออกแบบ วัฒนจิรสกุล
การศึกษาการตัดสินใจเลือกเล่นเกมประภทสวมบทบาทตัวละคร การศึกษาการตัดสินใจเลือกเล่นเกมประภทสวมบทบาทตัวละคร
6014193010 จตุพร คงศาลา
การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหาร กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจนับเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหาร กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
6014193012 ภาคภูมิ ต่อสกุล
การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ รุ่น Protection Cam กรณีศึกษา บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ รุ่น Protection Cam กรณีศึกษา บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง
6014193013 นุสบา ธรรมส่งรัศมี
การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
6014193014 อัชชณา เอี่ยมระออง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพ
ของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านขนมเพื่อสุขภาพ ของกลุ่มคน Generation Y ในกรุงเทพมหานคร
6014193015 ฉัตรลดา จรกา
การศึกษาการตัดสินใจเช่าบ้าน ในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร การศึกษาการตัดสินใจเช่าบ้าน ในพื้นที่เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
6014193016 กชนันท์ วงษ์จันทร์ตรี
การตัดสินใจซื้อทุเรียนทางออนไลน์ การตัดสินใจซื้อทุเรียนทางออนไลน์
6014193017 ทิพสุดา แดนจอหอ
การศึกษาการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัย กรณีศึกษา บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนท์ จำกัด การศึกษาการตัดสินใจซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัย กรณีศึกษา บริษัท โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนท์ จำกัด
6014193018 สุชาดา เกิดอยู่
ศึกษาการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์ในซอยรามคำแหง 24ศึกษาการตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์ในซอยรามคำแหง 24
6014193020 กฤติญา มหาภัทรสกุล
การรับรู้ และการตอบสนองของผู้บริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร การรับรู้ และการตอบสนองของผู้บริโภคในการรับชมภาพยนตร์โฆษณา Netflix ในรูปแบบ In-Stream Ads บน YouTube ของผู้บริโภคกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193021 ภาณุวัฒน์ หลักแหลม
ความไว้วางใจ และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ความไว้วางใจ และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193023 สุภารัตน์ วันเพ็ญ
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193025 สุรีรัตน์ อาษาวุธ
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือปี่เซียะนำโชคของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มพนักงานขายในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสร้อยข้อมือปี่เซียะนำโชคของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มพนักงานขายในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193026 เกวลี ร่วมรักษ์
ทัศนคติและแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของกลุ่ม Silver Gen ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัศนคติและแนวโน้มการตัดสินใจใช้บริการคลินิกเสริมความงามของกลุ่ม Silver Gen ในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193027 ณัชมนต์ มนต์อารักษ์วงศ์
ภาพลักษณ์และแนวโน้มในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์และแนวโน้มในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ Netflix ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193028 ภัทรศยา สุวรรณชาติ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมูมินคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมูมินคาเฟ่ของกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193031 เมธิณี แถมใหม่
คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ Kloset ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์ Kloset ของพนักงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193036 วรวุฒิ ปัญจศรีประการ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการเช่าเครื่องเอกสารของ บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการเช่าเครื่องเอกสารของ บริษัท พี.กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6014193042 ศศิธร เกษมทวีทรัพย์
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Generation C ที่ใช้แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) กับพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่ม Generation C ที่ใช้แอพพลิเคชั่นสั่งและจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6014193044 วิมลรัตน์ สุนทราวิรัตน์
การตัดสินใจซื้อสินค้า ร้านแม่รักลูก (จังหวัดเลย) การตัดสินใจซื้อสินค้า "ร้านแม่รักลูก" (จังหวัดเลย)
6014193045 ชะคาพร ขวัญสุวรรณ
การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รามคำแหง การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในพื้นที่รามคำแหง
6014193046 นีรนุช มะลิกัน
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชน
6014193047 สกุลรัตน์ ตีระบูรณะพงษ์
การเลือกใช้บริการ Traveloka ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การเลือกใช้บริการ Traveloka ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193048 เพชรี เคณาภูมิ
อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อความตั้งใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ใช้บริการใช้เขตกรุงเทพมหานคร อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อความตั้งใจใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้ใช้บริการใช้เขตกรุงเทพมหานคร
6014193049 ลมัยพร ดงเสือ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู้บริโภค พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผู้บริโภค
6014193050 ธัญญา มอดตะคุ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชั่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชั่นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193051 ปณยา ประกอบชาติ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Shop1781 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า Shop1781
6014193052 ดรุณี เวลา
ความเหมาะสมของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศิลปิน Lisa Black Pink ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมของบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศิลปิน Lisa Black Pink ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
6014193054 กิตติพงษ์ เปียมาลัย
การยอมรับเทคโนโลยี GPS TRACKING ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพปริมณฑล การยอมรับเทคโนโลยี GPS TRACKING ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพปริมณฑล
6014193055 สุวนันท์ แป้นขาว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการร้านยางยนต์กิจเจริญของผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการร้านยางยนต์กิจเจริญของผู้บริโภค
ผลงานบทความวิจัย 7096 การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาฝากเรียน
5914173006 เพชรี เทียนธาดา
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปสำหรับแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปสำหรับแมว ในเขตกรุงเทพมหานคร