รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 19 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย แบ่งชำระ 8 งวด ซึ่งรวมถึง ค่าเอกสาร/ตำรา ค่าศึกษาดูงาน ค่ากิจกรรมต่างๆ อาหาร และน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเพื่อทราบ

ขึ้นทะเบียน ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น.
กรอกเอกสารลงทะเบียนได้ ณ ห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น 6 ห้อง 603
ก่อนลงทะเบียนที่ ชั้น 1 กรุณาติดตามข้อมูลใน Line รุ่น 19
ติดต่อ Line ID: mbaitsmart

**กำหนดการ**

2 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
8 สิงหาคม 64 ต้องสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จ กรุณานัดหมายผ่าน Line ID: mbaitsmart
13 สิงหาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
11 กันยายน 64 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
25 กันยายน 64 เปิดเรียน รุ่นที่ 19
*** กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โครงการฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 19 ช่วงที่ 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รุ่นที่ 19 รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 ธันวาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 มีนาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 5 กันยายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

กลุ่ม Line รุ่น 19

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

เอกสารยื่นประกอบการขึ้นทะเบียน โดยยื่นจริงในวันลงทะเบียนเรียน
 1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุบ (ถ้ามีการเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 24,685.71 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
  หมายเหตุ
  * สำหรับค่าเทอมในงวดที่ 1 (1/64) มหาวิทยาลัยมีส่วนลด 20% ให้ทันทีตามนโยบาย(โดยไม่รวมค่าศึกษาดูงาน)
  ** สำหรับส่วนลด 30% ของรัฐบาล โครงการจะส่งรายชื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ หากผ่านคุณสมบัติจะดำเนินการคืนเงินให้ภายหลัง
  *** กรณีการโอนผ่าน M-Banking หรือขำระผ่านบัตรเครดิต อยู่ระหว่างขออนุมัติ หากสามารถดำเนินการได้ทันวันลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผ่าน Line รุ่น อีกครั้ง**

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น