ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อ

หลักเกณฑ์ การให้คะแนน

หลักเกณฑ์ การให้คะแนน ตลอดจน การสัมภาษณ์ เป็นดุลพินิจของอาจารย์ และโครงการฯ นอกเหนือจากนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และรายละเอียดนัดหมายในการเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนวัน-เวลา ในการสัมภาษณ์ได้ และขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ก่อนวัน-เวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากประกาศไม่ให้เข้าบริเวณของมหาวิทยาลัย
เพื่อลดการความเสี่ยงในสถานการณ์ปัจจุบัน
โครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์เป็น
การสัมภาษณ์ผ่าน Line Video Call
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ติดต่อ Line ID: mbaitsmart

**กำหนดการ**

22 กุมภาพันธ์ 65 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
27 กุมภาพันธ์ 65 ต้องสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จ กรุณานัดหมายผ่าน Line ID: mbaitsmart
7 มีนาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
8-13 มีนาคม 65 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จ)
23 เมษายน 65 เปิดเรียน รุ่นที่ 20 กลุ่มวันเสาร์
24 เมษายน 65 เปิดเรียน รุ่นที่ 20 กลุ่มวันอาทิตย์
*** เนื่องจากเดือนเมษายน มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเทศกาลสงกรานต์ โครงการฯจึงพิจารณา เลื่อนเปิดเทอมหลังเทศกาล กรณีมีการเปลี่ยนแปลง โครงการฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน

การขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า

การสัมภาษณ์ล่วงหน้า ผ่านระบบ Line
กรุณาแจ้ง ID line ในระบบ และเตรียมความพร้อมตามวัน-เวลา
ที่ผู้สมัครกำหนด พร้อมรับการสัมภาษณ์


กรณีชำระค่าสมัคร โดยชำระที่ธนาคาร TTB หรือโอนเงิน Online

เข้าบัญชี "มร. โครงการพิเศษ IT" โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สำหรับเลขบัญชี เพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อ line ID โครงการฯ: mbaitsmart เพื่อรับเลขบัญชี และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ โครงการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป)

กรณียื่นเอกสารเพิ่มเติม สามารถ scan ส่งทาง Google form เตรียมไว้ยื่นตัวจริง โดยโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาเพิ่ม line ID โครงการฯ: mbaitsmart

mbaitsmart

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยื่นประกอบการสมัคร สามารถ scan ส่งโครงการฯ ผ่าน Goole form (Click here) และยื่นจริงในวันลงทะเบียนเรียน
 1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) (โครงการมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
 2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. ค่าสมัคร 800 บาท (กรณีสมัคร Online ให้นำสลิปการชำระเงินเป็นหลักฐาน)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น