รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย แบ่งชำระ 8 งวด ซึ่งรวมถึง ค่าเอกสาร/ตำรา ค่าศึกษาดูงาน ค่ากิจกรรมต่างๆ อาหาร และน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเพื่อทราบ

ขึ้นทะเบียน ในอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น.
กรอกเอกสารลงทะเบียนได้ ณ ห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น 6 ห้อง 603
ก่อนลงทะเบียนที่ ชั้น 1 กรุณาติดตามข้อมูลใน Line รุ่น 21
ติดต่อ Line ID: mbaitsmart

**กำหนดการ**

วันที่ 12 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 18 กันยายน 2565 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เปิดเรียนรุ่นที่ 21

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 21 ช่วงที่ 2

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับรุ่นที่ 21

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 ธันวาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 3 มีนาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 5 กันยายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 ธันวาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 3 มีนาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 5 กันยายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

กลุ่ม Line รุ่น 21

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

เอกสารยื่นประกอบการขึ้นทะเบียน โดยยื่นจริงในวันลงทะเบียนเรียน
 1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุบ (ถ้ามีการเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือ สามารถโอนผ่าน M-Banking ในวันลงทะเบียน
  หมายเหตุ
  *** กรณีการโอนผ่าน M-Banking หรือชำระผ่านบัตรเครดิต อยู่ระหว่างขออนุมัติ หากสามารถดำเนินการได้ทันวันลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผ่าน Line รุ่น อีกครั้ง**

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น