ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อ

หลักเกณฑ์ การให้คะแนน

หลักเกณฑ์ การให้คะแนน ตลอดจน การสัมภาษณ์ เป็นดุลพินิจของอาจารย์ และโครงการฯ นอกเหนือจากนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ และรายละเอียดนัดหมายในการเข้าสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนวัน-เวลา ในการสัมภาษณ์ได้ และขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าได้ก่อนวัน-เวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

**เนื่องจากระบบรับสมัคร ขัดข้องในช่วงเวลาหนึ่ง กรณีไม่มีรายชื่อ หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 087-591-1401 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2565**

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์
1. บุคลิกภาพ 25 คะแนน
2. ความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 25 คะแนน
3. เป้าหมาย ความตั้งใจในการศึกษาต่อ 25 คะแนน
4. ความรู้ทั่วไป แนวคิด ทัศนคติ 25 คะแนน

การขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า

การสัมภาษณ์ล่วงหน้า ผ่านระบบ Line
กรุณาแจ้ง ID line ในระบบ และเตรียมความพร้อมตามวัน-เวลา
ที่ผู้สมัครกำหนด พร้อมรับการสัมภาษณ์


กรณีชำระค่าสมัคร โดยชำระที่ธนาคาร TTB หรือโอนเงิน Online

เข้าบัญชี "มร. โครงการพิเศษ IT" โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สำหรับเลขบัญชี เพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อ line ID โครงการฯ: mbaitsmart เพื่อรับเลขบัญชี และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ โครงการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป)

เตรียมไว้ยื่นตัวจริง โดยโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาเพิ่ม line ID โครงการฯ: mbaitsmart

mbaitsmart

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยื่นประกอบการสมัคร ยื่นจริงในวันลงทะเบียนเรียน
 1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) (โครงการมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
 2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. ค่าสมัคร 800 บาท (กรณีสมัคร Online ให้นำสลิปการชำระเงินเป็นหลักฐาน)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น