MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

รายชื่อวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

(Click ดูหลักสูตร พ.ศ. 2565 สำหรับรุ่นที่ 21 เป็นต้นไป)


รายชื่อวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ จำนวน 1 วิชา 1 หน่วยกิต
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
BUS 6001 การบัญชีการเงิน
3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ข จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 3 หน่วยกิต
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3 หน่วยกิต
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 หน่วยกิต
BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด 3 หน่วยกิต
BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. โครงการฯ เป็นผู้พิจารณาเลือกวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษา 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
6. การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)
BUS7097 สอบประมวลความรู้

คำอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาบังคับ จำนวน 1 วิชา 1 หน่วยกิต
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0)
Knowledge and Morality for Graduate studies 1 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and the development of the student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning.

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (3-0-6)
Techniques for Reading English Business Texts (ไม่นับหน่วยกิต)

ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่าน เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจตลอดจนคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ

An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them practice in reading comprehensively various types of advanced business materials, publications, and textbooks.

BUS 6001 การบัญชีการเงิน 1 (3-0-6)
Financial Accounting (ไม่นับหน่วยกิต)

ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การ บันทึกรายการ การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี และการจัดทำงบการเงิน งบต้นทุน การผลิตหลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และหลักการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

A study of basic accounting assumptions especially that relates to the interrelationship between assets, liabilities and owner's equities. The subject also includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner's equities' transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of the accounting information for decision making.

3. หมวดวิชาแกนบังคับ แผน ข จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต
BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6)
Business Economics 3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ

Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and international marketplaces.

BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (3-0-6)
Management and Organizational Behavior 3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการแนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง

The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, including technology and innovation management, and change management will be investigated.

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)
Financial Management 3 หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน คิดของ ความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตร และหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้าง เงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้

A study of the corporate financial decision-making process. Subject areas included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions. The course also emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis and decision making.

BUS 6013 การจัดการการตลาด (3-0-6)
Marketing Management 3 หน่วยกิต

ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาส ทางการตลาด การวางแผนการตลาดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดการจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด

Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing efforts.

BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (3-0-6)
Accounting for Executives 3 หน่วยกิต

ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและควบคุมการ วิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทาง ปัญชี และการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน และวิธีการทางบัญชีต้นทุน ต้นทุน-ปริมาณ-กำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความ รับผิดชอบ และการบัญชีเพื่อการวางแผน และควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก การบูรณาการทางบัญชี และระบบสารสนเทศ

The course is designed to provide the business executives the fundamentals and skills of using accounting information for managerial decision making, planning and control. Topics include financial statement analysis, accounting information management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-volume-profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting and managerial information systems.

BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (3-0-6)
Operations Management 3 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสหกรรม การผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์ หลักการดำเนินงาน และเทคนิคเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิต และการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุ และสินค้าคงคลังการควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง

A study and analysis of production and operations in manufacturing and services industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis and management decision supports through the management information system. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services improvements, human resource in operations management, and maintenance management.

BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (3-0-6)
Business Research Methodogy 3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการ ออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่ การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย

The course focuses on the conduct of research and the use of research findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and interpretation. Students are required to design a research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report.

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3-0-6)
Strategic Management 3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติรวมทั้งการควบคุมและประเมินผลขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัยการศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง

A study of theories, concepts, and practices of strategic management that includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic management research articles for integrated profound knowledge.

4. หมวดวิชาเฉพาะสำหรับแผน ข จำนวน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (3-0-6)
Consumer Behavior 3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาด ผู้บริโภคและตลาดองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้ซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

To study the characteristics, behavior and buying process of buyer in consumer market and business market, factors that influence buyer behavior and decision-making. Application of consumer behavior knowledge to develop appropriate marketing strategies.

BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (3-0-6)
Integrated Marketing Communications 3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน และการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน้มและพัฒนาการการสื่อสารการตลาด

This course deals with the concept ,principle of integrated marketing communications (IMC), the marketing communication model, the marketing communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC planning , evaluation and controlling of IMC and campaign effectiveness, trend and IMC development.

BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (3-0-6)
Seminar in Current Issues in Marketing 3 หน่วยกิต

การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นสำคัญทางการตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศึกษา การค้นคว้ารายบุคคล และกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาดเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการตลาด

To study of recent theoretical and empirical works in the field of marketing to apply with analyzing current issues in marketing, selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and issues in marketing. Independent research, reports, and discussion are utilized to enhancing the student' solving problem skill.

BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์ (3-0-6)
Direct and Electronics Marketing 3 หน่วยกิต

ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ ประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์การตลาดทางตรง ทั้งในตลาดผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางตรงสำหรับองค์การ การตลาดเชิงกิจกรรม แนวคิด และรูปแบบการตลาดอิเลคทรอนิคส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน และการจัดการการตลาดอิเลคทรอนิคส์

To study the important concept, type, categories and direct marketing strategies in both consumer and business market, strategic planning of direct marketing ,event marketing, concept and electronics marketing method , information technology in electronics marketing planning and managing.

5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (3-0-6)
Independent Study 3 หน่วยกิต

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎี และทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษา หรือสำรวจปัญหา และทำการวิจัยในหัวข้อที่ นักศึกษาสนใจ

Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

สร้างโอกาสทางธุรกิจกับเรา

เราสร้างมหาบัณฑิต ปริญญาโท ทางด้านการตลาด และการจัดการ มามากกว่า 1800+ คน และมีการปรับปรุงหลักสูตร ผ่านตามหลักเกณฑ์และการรับรองของ สกอ. ตลอดมา

เปิดรับนักศึกษามานานกว่า

19 ปี

ให้บริการดูแลมาแล้วกว่า

23 รุ่น

สำเร็จการศึกษาไปกว่า

1800 คน