MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

ระบบการศึกษาและการวัดผล

การสอบประมวลความรู้

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้

ก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน

วัน-เวลาเรียน
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A. for IT-Smart Program) ดำเนินการสอนแบบ Block Course โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนคราวละ 1 วิชาต่อเนื่องกัน จนจบหลักสูตร
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 24 เวลาเรียน รุ่นที่ 24
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 23
ศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 22
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 21
ศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 20
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
- กลุ่มศึกษาเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 19
ศึกษาเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น., 13.00-17.00 น. และ 17.30 น.- 20.45 น.
นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องมีเวลาเข้าเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่กำหนดไว้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับรุ่นที่ 24

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,900 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2567 25,900 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2568 25,000 บาท
งวดที่ 5 เมษายน 2568 25,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2568 25,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,900 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2567 25,900 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2568 45,000 บาท
งวดที่ 5 เมษายน 2568 45,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2568 39,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
**กรณีศึกษาดูงานต่างประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยน แบ่งชำระใหม่เพื่อจัดศึกษาดูงานเร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าทำ Visa และ Passport**

สำหรับรุ่นที่ 23

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 25,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 45,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 39,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
  **กรณีศึกษาดูงานต่างประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยน แบ่งชำระใหม่เพื่อจัดศึกษาดูงานเร็วขึ้น และค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าทำ Visa และ Passport**

สำหรับรุ่นที่ 22

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 5 เมษายน 2567 25,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 กรกฏาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 ตุลาคม 2566 45,000 บาท
งวดที่ 4 มกราคม 2566 45,000 บาท
งวดที่ 5 เมษายน 2567 45,000 บาท
งวดที่ 6 กรกฏาคม 2567 39,000 บาท
งวดที่ 7 ตุลาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 21

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 มกราคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 เมษายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 4 กรกฏาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 5 ตุลาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 มกราคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 เมษายน 2566 45,000 บาท
งวดที่ 4 กรกฏาคม 2566 45,000 บาท
งวดที่ 5 ตุลาคม 2566 45,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2566 39,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
  **กรณีศึกษาดูงานต่างประเทศ อาจมีการปรับเปลี่ยน แบ่งชำระใหม่เพื่อจัดศึกษาดูงานเร็วขึ้น**

สำหรับรุ่นที่ 20

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 มิถุนายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 3 กันยายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 4 ธันวาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 5 มีนาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 6 มิถุนายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 7 กันยายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย ตลอดหลักสูตร 2 ปี 255,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 มิถุนายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 3 กันยายน 2565 45,000 บาท
งวดที่ 4 ธันวาคม 2565 45,000 บาท
งวดที่ 5 มีนาคม 2566 45,000 บาท
งวดที่ 6 มิถุนายน 2566 35,000 บาท
งวดที่ 7 กันยายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

สำหรับรุ่นที่ 19

ศึกษาดูงานในประเทศ ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 ธันวาคม 2564 25,000 บาท
งวดที่ 3 มีนาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 4 มิถุนายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 5 กันยายน 2565 25,000 บาท
งวดที่ 6 ธันวาคม 2565 25,000 บาท
งวดที่ 7 มีนาคม 2566 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

วิธีการวัดผล และการคำนวนผลการศึกษา

วิธีการวัดผล

อักษรระดับคะแนน ค่าอักษรระดับคะแนน
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.00
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
C- 1.67
D 1.00
F 0.00
สัญลักษณ์ ความหมาย
S ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ (satisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดระดับคะแนน
U ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิด ระดับคะแนน การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นอักษรระดับคะแนน F ทันที
AU ผู้ร่วมฟัง (auditor) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
X ยังไม่ได้รับผล (no report) ใช้ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียน
W การบอกเลิก (withdrawal) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ โดยจัดให้มีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา หรือ อาจใช้วิธีการวัดผลโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน
  การวัดผลและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน

การสำเร็จการศึกษา

การสอบประมวลความรู้

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้

ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)

1. ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
 • นักศึกษาที่สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชา ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการศึกษาครบทุกวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนสอบประมวลความรู้ตามกำหนดของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน ถ้าผลการสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน เช่นได้ I ให้นักศึกษาบอกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้
 • นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
2. การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (การสอบทุกวิชาห้ามนำเอกสารเข้าห้องสอบ) กำหนดไว้ดังนี้
 หมวดวิชา       คะแนนเต็ม
2.1 หมวดวิชาแกนบังคับ (วิชาละ 3 ชั่วโมง) 300
          BUS6012 การจัดการการเงิน (นำเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบได้) 100
          BUS6013 การจัดการการตลาด 100
          BUS7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 100
หมายเหตุ: การประเมินผลหมวดวิชาแกนผลการสอบได้ S ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
1. คะแนนสอบที่ได้แต่ละวิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม และ
2. คะแนนของทุกวิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 70% ของคะแนนเต็ม
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาละ 3 ชั่วโมง) 100
BUS7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด  
หมายเหตุ: การประเมินผลหมวดวิชาเฉพาะผลการสอบได้ S  
กรณี สอบครั้งที่ 1
วิชา แกน วิชาเฉพาะ ปากเปล่า ผลการสอบ
1 S S S S
2 S S U U
3 S U ไม่มีสิทธิสอบ U
4 U S ไม่มีสิทธิสอบ U
5 U U ไม่มีสิทธิสอบ U
กรณี สอบครั้งที่ 2
วิชา แกน วิชาเฉพาะ ปากเปล่า ผลการสอบ
1
2 ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสอบ S S
3 ไม่ต้องสอบ S S S
4 S ไม่ต้องสอบ S S
5 S S S S
3. การสอบปากเปล่า
นักศึกษาที่มีผลสอบหมวดวิชาแกนบังคับและหมวดวิชาเฉพาะได้ S จึงมีสิทธิสอบปากเปล่า
4. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน (U)
 1. ให้ลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2
 2. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนครั้งที่ 1 หมวดวิชาแกนบังคับไม่ผ่าน (U) 
  การสอบครั้งที่ 2 ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในหมวดนั้นๆ
นักศึกษาที่มีผลสอบ 5 กรณีเท่านั้น จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ข)
 
สัญลักษณ์ ความหมาย
S ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ (satisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดระดับคะแนน
U ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิด ระดับคะแนน การวัดผลไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นอักษรระดับคะแนน F ทันที
AU ผู้ร่วมฟัง (auditor) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
X ยังไม่ได้รับผล (no report) ใช้ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียน
W การบอกเลิก (withdrawal) ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การสำเร็จการศึกษา

ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่ บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเมื่อ
 1. สอบวิชาปรับพื้นฐานได้สัญลักษณ์ " S "
 2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
 3. มีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 4. สอบประมวลความรู้ให้ได้สัญลักษณ์ " S " นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้สองครั้งเท่านั้น
 5. ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา

เราใส่ใจคุณภาพการศึกษา และมั่นใจว่ามหาบัณฑิตของโครงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมในสายงานทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี

สร้างโอกาสทางธุรกิจกับเรา

เราสร้างมหาบัณฑิต ปริญญาโท ทางด้านการตลาด และการจัดการ มามากกว่า 1800+ คน และมีการปรับปรุงหลักสูตร ผ่านตามหลักเกณฑ์และการรับรองของ สกอ. ตลอดมา

เปิดรับนักศึกษามานานกว่า

19 ปี

ให้บริการดูแลมาแล้วกว่า

23 รุ่น

สำเร็จการศึกษาไปกว่า

1800 คน