จากคำบอกเล่า บรรยาย และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อ ตลอดจน มุมมอง แนวคิด ทัศนคติที่ได้จากการศึกษา และมุมอง ประสบการณ์ที่ได้เข้ามาเรียนที่โครงการฯ