FAQs | คำถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามด้านล่าง

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) การตลาด (Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทด้านการตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มุ่งเน้นให้ความรู้และความสามารถของนักธุรกิจ ตลอดจนนักการตลาดยุคใหม่ เข้าใจในธุรกิจและสามารถดำเนินแผนในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
ลักษณะการเรียนโดยปกติ จะเป็นการเรียนในห้องเรียนตามวัน-เวลา ในห้องเรียนตามตารางที่กำหนด โดยทีแนวคิดว่า การเรียนในระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ ผู้เรียนจะสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ได้โดยตรงระหว่าง เพื่อน พี่ น้อง ในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ การระบาดของ Covid-19 โครงการฯ ได้ปรับแผนการเรียนดังนี้
- กรณียังอยู่ในสภาวะห้ามเข้าใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัย โครงการจะจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ Online 100% ผ่านระบบ Meeting ต่างๆ เช่น Google Meet หรือ Zoom
- กรณีสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังไม่ปกติ และนักศึกษายังรู้สึกไม่ปลอดภัย แต่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนได้ โครงการฯ จะจัดการเรียนแบบ Hybrid คือ นักศึกษาที่มีความพร้อม อนุญาตให้เข้าเรียนภายในห้องเรียนได้ สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ โดยอยู่ภายใต้มาตราการดูแลอย่างเคร่งครัด และสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อม หรือสะดวกในการเข้าเรียนในห้องเรียนได้ ก็สามารถเรียนผ่านระบบ Meeting ต่างๆ เช่น Google Meet หรือ Zoom โดยมีการเรียนพร้อมไปกับนักศึกษาในชั้นเรียนปกติ
- กรณีสถานการณ์ปกติ หรือมีความปลอดภัย 100% จะให้เข้าเรียน และมีการเช็คเวลาเรียนตามปกติ ในชั้นเรียน ทั้งนี้จนกว่าได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม โครงการฯ เข้าใจ และตระหนักถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นที่ตั้ง ทุกการบรรยายจะมีการบันทึกการบรรยาย ให้นักศึกษาได้กลับไปทบทวนได้ภายหลัง และจะพยายามไม่ทำให้นักศึกษาจบการศึกษาล่าช้า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสของนักศึกษาทุกคน

- ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเข้าใจและเติบโตในโลกธุรกิจ
- ผู้ที่ต้องการในการขยายธุรกิจของตนเอง
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
- เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง

โครงการฯ จัดการเรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยภายในหลักสูตรจะเรียนวิชาแกนบังคับ 8 วิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
- การจัดการการเงิน
- การจัดการการตลาด
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
- การจัดการการดำเนินงาน
- วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
- การจัดการเชิงกลยุทธ
โดยศึกษาวิชาด้านสาขาการตลาดอีก 4 กระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการตลาด จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
-พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
- ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
- การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการค้นคว้าอิสระอีก 1 กระบวนวิชา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำการวิจัยการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป
เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเอกสารตำรา ค่า coffee break ค่าศึกษาดูงาน

ยกเว้น
- กรณีนักศึกษารักษาสถานภาพ ไม่สามารถเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดได้
- กรณีนักศึกษาถอนวิชา (W) หรือมีเวลาเรียนต่ำกว่า 50% ในแต่ละวิชาจะต้องลงเรียนใหม่

โครงการฯ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับโครงการฯ อื่นๆ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับคณะบริหารธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ "แตกต่าง" ได้แก่ โครงการฯ เปิดสอนเพียง "การตลาด" รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกวิชา ประเด็นการตลาดที่สอดคล้องกับปัจจุบัน เช่น Marketing 5.0, Content Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing, Data-Driven, Big Data, Marketing Technology (MarTech) เป็นต้น เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควรมีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรู้จักเครื่องมือสารสนเทศ เช่น ERP, BI, Data mining (ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาต่างๆ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการผลิตมหาบัณฑิต ก็ยังคงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก
สำหรับรุ่นที่ 13 คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560) เป็นปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มีสาขาวิชา แต่ยังคงมีวิชาเลือก และโครงการฯ พิจารณาเลือก วิชาทางด้านการตลาดเช่นเดิม โดยจะระบุ "เอกวิชาการตลาด" ใน Transcript ยังคงดำรงแนวคิดเดิมทางด้าน Innovative Marketing เช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการตลาด ณ ปัจจุบัน ครอบคลุม เนื้อหาทางด้าน Digital Marketing, Social Media Marketing, Data Mining, Big Data, AI (Artificial Intelligence) สามารถช่วยให้นักการตลาดรุ่นใหม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกด้าน

โครงการฯ ไม่มีเงินสำหรับการกู้เรียน แต่สามารถออกเอกสารรับรองการสมัครเรียน และการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของโครงการฯ นำเอกสารไปขอยื่นกู้สำหรับการศึกษา ที่ธนาคารต่างๆ ได้โดยตรงกับธนาคาร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จาก Website ของธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้

ขอข้อมูลอื่นๆ

17 ปี

เปิดรับนักศึกษามานานกว่า

19 รุ่น

ให้บริการดูแลมาแล้วกว่า

1,700 คน

สำเร็จการศึกษาไปกว่า

10,500 คน

มีผู้ติดตามใน FB กว่า

สนใจเรียนต่อ? โครงการฯ ยินดีพร้อมให้บริการ

Address
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710
Phone

087 591 1401