MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 23 ช่วงที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย แบ่งชำระ 8 งวด ซึ่งรวมถึง ค่าเอกสาร/ตำรา ค่าศึกษาดูงาน ค่ากิจกรรมต่างๆ อาหาร และน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเพื่อทราบ

ขึ้นทะเบียน ในเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.00 น.
กรอกเอกสารลงทะเบียนได้ ณ ห้องโครงการ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710
คำถามข้อสงสัย กรุณาติดตามข้อมูลใน Line รุ่น 23
ติดต่อ Line ID: mbaitsmart

**กำหนดการ**

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ช่วงที่ 2
วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ช่วงที่ 2
วันที่ 9 กันยายน 2566 เปิดเรียนรุ่นที่ 23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 23 ช่วงที่ 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับรุ่นที่ 23

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 25,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 45,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 39,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

กลุ่ม Line รุ่น 23

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

เอกสารยื่นประกอบการขึ้นทะเบียน โดยยื่นจริงในวันลงทะเบียนเรียน
 1. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 6. สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) หรือ สามารถโอนผ่าน M-Banking ในวันลงทะเบียน
  หมายเหตุ
  *** กรณีการโอนผ่าน M-Banking หรือชำระผ่านบัตรเครดิต อยู่ระหว่างขออนุมัติ หากสามารถดำเนินการได้ทันวันลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบต่อไป ผ่าน Line รุ่น อีกครั้ง**

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
 10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น