รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

Follow Us

Our News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำไมต้องเรียน MBA? เรียนต่อโท ที่ใหนดี?

อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? ต้องการขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? Marketing 5.0 หมายถึงอะไร? Big Data จะเปลี่ยนโลกแค่ใหน? Data-Driven ทำอย่างไร? Social Media Marketing คิดอย่างไร? วิเคราะห์ผู้บริโภคด้วย Data Analysis?

ที่นี่มีคำตอบ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) การตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing เพราะความเข้าใจธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อลดความผิดพลาด และสร้างโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลรับสมัคร
ปฐมนิเทศ ป.โท

ปฐมนิเทศ | เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Team Learning และ Team Building เพราะการเรียนต่อ MBA ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แบ่งปันแนวคิด และความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา สามารถบรรลุการเรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาหลาย ๆ คน

  • สร้างความรู้จักเพื่อน พี่ น้อง ในมุมต่างๆ
  • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
  • เปิดประสบการณ์ใหม่ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน
ดูภาพกิจกรรม
ดูงาน ปริญญาโท

ศึกษาดูงาน | เปิดโลกทัศน์ มุมมองธุรกิจ

เสริมสร้างประสบการณ์ และแนวคิด เปิดมุมมอง การบริหารจัดการ จากบริษัทชั้นนำ สร้างโอกาสในการเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ ตลอดจนแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ วางแผนดำเนินการต่าง ๆ

  • มุมมอง แนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจระดับประเทศ/โลก
  • ศึกษาแนวคิดการตลาด การนำเสนอสินค้า และเทคนิคการขาย
  • เสริมจินตนาการ สร้างประสบการณ์ใหม่ สรุปแนวคิด
ดูภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ เตรียมสอบ

ปัจฉิมนิเทศ | รางวัลแห่งความสำเร็จ

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แนะแนวการสอบปากเปล่า พร้อมสร้างความสุข ความทรงจำ และมิตรภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้จดจำและเราจะคิดถึงกัน

  • เตรียมความพร้อมก่อนการสอบปากเปล่า
  • ช่วงเวลาแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง
  • เตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งธุรกิจไปด้วยกัน
ดูภาพกิจกรรม

จากใจนักศึกษา | Testmonials

เรื่องเล่า เรื่องราว มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ

ถาม-ตอบ

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามในหน้า ติดต่อโครงการ

- ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเข้าใจและเติบโตในโลกธุรกิจ
- ผู้ที่ต้องการในการขยายธุรกิจของตนเอง
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
- เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง

โครงการฯ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับโครงการฯ อื่นๆ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับคณะบริหารธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ "แตกต่าง" ได้แก่ โครงการฯ เปิดสอนเพียง "การตลาด" รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกวิชา ประเด็นการตลาดที่สอดคล้องกับปัจจุบัน เช่น Marketing 5.0, Content Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing, Data-Driven, Big Data, Marketing Technology (MarTech) เป็นต้น เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควรมีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรู้จักเครื่องมือสารสนเทศ เช่น ERP, BI, Data mining (ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาต่างๆ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการผลิตมหาบัณฑิต ก็ยังคงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก
สำหรับรุ่นที่ 13 คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560) เป็นปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มีสาขาวิชา แต่ยังคงมีวิชาเลือก และโครงการฯ พิจารณาเลือก วิชาทางด้านการตลาดเช่นเดิม โดยจะระบุ "เอกวิชาการตลาด" ใน Transcript ยังคงดำรงแนวคิดเดิมทางด้าน Innovative Marketing เช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการตลาด ณ ปัจจุบัน ครอบคลุม เนื้อหาทางด้าน Digital Marketing, Social Media Marketing, Data Mining, Big Data, AI (Artificial Intelligence) สามารถช่วยให้นักการตลาดรุ่นใหม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกด้าน

โครงการฯ จัดการเรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยภายในหลักสูตรจะเรียนวิชาแกนบังคับ 8 วิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้แก่
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
- การจัดการการเงิน
- การจัดการการตลาด
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
- การจัดการการดำเนินงาน
- วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
- การจัดการเชิงกลยุทธ
โดยศึกษาวิชาด้านสาขาการตลาดอีก 4 กระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการตลาด จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
-พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
- ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
- การตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการค้นคว้าอิสระอีก 1 กระบวนวิชา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำการวิจัยการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป

ทีมอาจารย์ MBA IT-Smart

ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

เปิดรับนักศึกษามานานกว่า

17 ปี

ให้บริการดูแลมาแล้วกว่า

20 รุ่น

สำเร็จการศึกษาไปกว่า

1,750 คน

มีผู้ติดตามใน FB กว่า

11,500 คน

สนใจเรียนต่อ? โครงการฯ ยินดีพร้อมให้บริการ

Phone

087 591 1401